Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Informatiebijeenkomst doelen en maatlatten ‘overige wateren’

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal en Tessa van der Wijngaart
Doelgroep
Datum
30-05-2013 tot --

Waterbeheerders zijn vanaf 2007 druk in de weer met KRW-oppervlaktewaterlichamen. Deze waterlichamen omvatten niet 100% van het totale watersysteem in Nederland. Een aanzienlijk deel van het oppervlaktewater is geen KRW-oppervlaktewaterlichaam en deze wateren worden wel ‘overige wateren’ genoemd. Voor deze overige wateren geldt niet de KRW-verplichting om doelen af te leiden, terwijl ze wel vaak in verbinding staan met de KRW-waterlichamen en invloed kunnen hebben op de ecologische- en chemische kwaliteit van het betreffende KRW-waterlichaam. Ook kan het soms kostenefficiënter of effectiever zijn om maatregelen te nemen in deze overige wateren.

Na 2009 is door het vastleggen van de Kaderrichtlijn Water in Nationale wetgeving (o.a. in het Besluit Monitoring en Kwaliteitseisen Water) de bescherming van de niet KRW-oppervlaktewaterlichaam echter komen te vervallen, terwijl daar vanuit de waterbeheerders wel een behoefte voor was. Regio's zijn toen verschillend en onafhankelijk van elkaar te werk gegaan om deze leemte wel of niet in te vullen. Gevolg: verschillende methodieken in de huidige waterplannen die onderling en met de KRW-doelen voor KRW-oppervlaktewaterlichamen niet of nauwelijks vergelijkbaar zijn.

Eind 2010 is in het toenmalige Nationaal Water Overleg (thans stuurgroep Water) afgesproken om voor Nederland uniformiteit te ontwikkelen voor het verkrijgen van doelen voor overige wateren. In opdracht van de landelijke IPO/UvW werkgroep ‘Doelen overige wateren’ en de STOWA heeft Royal HaskoningDHV een landelijk breed gedragen methodiek (handreiking), voor het afleiden van doelen voor de overige wateren met bijbehorend landelijk toetsingskader (maatlatten), ontwikkeld. Deze eenvoudig toepasbare methodiek, die sterk lijkt op de systematiek in de waterlichamen (KRW-like), zorgt voor uniformering van de doelafleiding van de wateren in Nederland en maakt vergelijking mogelijk tussen waterlichamen en overige wateren binnen het eigen gebied, maar ook tussen stroomgebieden, waterschappen en provincies. Daarnaast is via een juridisch spoor gekeken hoe de doelen voor de overige wateren moeten worden vastgelegd.

Op 30 mei a.s. kunnen waterbeheerders zich laten informeren over de ontwikkelde methodiek en de maatlatten voor de overige wateren en over de juridische vastlegging van de doelen. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats in  Amersfoort. Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst. Meer informatie vindt u in bijgevoegd programma.

Een week voor aanvang ontvangt u een definitieve bevestiging.