Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Agenda Watermozaiek

27-6-2018, Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw en Natuur

Op 27 juni a.s. bent u van harte welkom op de Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw (WWL) en Natuur (WWN) in Wageningen. De waterwijzers zijn instrumenten die effecten van ingrepen in de waterhuishouding en de gevolgen van klimaatverandering op gewas... Lees verder

1-6-2018, KRW-congres: ESF-dag 'Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen'

Watersysteemanalyses spelen een belangrijke rol bij inhoudelijke vragen en afwegingen rond ecologische waterkwaliteit. Ze geven inzicht in de ecologische toestand van het water en geven handvatten voor realistische doelen en kosteneffectieve ... Lees verder

31-5-2018, KRW-congres: beleidsmiddag 'Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen.’ Een duik in de Handreiking KRW-doelen

De uitvoering van de maatregelen in de tweede KRW-planperiode is in volle gang. Tegelijkertijd zijn de voorbereidingen voor de derde KRW-plan periode (2022-2027) gestart. In de aanloop daarnaartoe gaan de waterbeheerders de KRW-doelen en bijbehore... Lees verder

30-5-2018, KRW-congres: bestuursmiddag 'Eerst snappen, dan de waterkwaliteit opknappen. De ecologische sleutelfactoren bieden handvatten'

Zijn de waterkwaliteitsdoelen haalbaar en zijn de bijbehorende maatregelen effectief en betaalbaar? Het zijn lastige vragen voor waterkwaliteitsbeheerders. Gelukkig stellen de kennis en ervaringen die de laatste jaren over aquatische ecologie zijn... Lees verder

11-4-2018, Jubileumbijeenkomst Community of Practice Hermeandering 'Wat recht is moet krom. Tien jaar praktijkervaring'

In 2007 werd de Community of Practice Hermeandering opgericht. Destijds waren er vanuit de praktijk veel vragen over hermeandering: hoe zit het met zandtransport, de stabiliteit van beken en wat is een goed ontwerp? Tien jaar na de oprichting van ... Lees verder

31-1-2018, Oefenssessie tools ESF’s stilstaande wateren, i.c. meren en plassen

LET OP! deze dag wordt een combinatie samen met de oefensessie stilstaande lijnvormige wateren op 29 januari. Beide sessies vinden dus plaats op 29 januari 2018 bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Molen 48, 3994 DD Hout... Lees verder

29-1-2018, Oefenssessie tools ESF’s stilstaande, lijnvormige wateren

STOWA heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van ecologische sleutelfactoren voor stromende en stilstaande wateren. De sleutelfactoren vormen de basis voor het uitvoeren van watersysteemanalyses. Die vertellen hoe de ecologische... Lees verder

19-10-2017, Veldcursus toepassing Handboek Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen in het Beeselsbroek en de Huilbeek (Zuid-Nederland)

Begin juni is het handboek Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen gepresenteerd. Het handboek richt zich op de instrumenten om een goede systeemanalyse van het stroomgebied ten behoeve van ecologisch herstel op te stellen. Het gaat... Lees verder

9-10-2017, Veldcursus toepassing Handboek Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen in de Rheezermaten bij de Vecht (Oost-Nederland)

Begin juni is het Handboek Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen gepresenteerd. Het handboek richt zich op de instrumenten om een goede systeemanalyse van het stroomgebied ten behoeve van ecologisch herstel op te stellen. Het gaat... Lees verder

21-9-2017, Symposium 'Ruimte voor de beek. Kansen voor integraal beekherstel met de nieuwe omgevingswet'

Op 21 september organiseerde Het Platform Beek- en Rivierherstel van STOWA het symposium ‘Ruimte voor de beek. Kansen voor integraal beekherstel met de nieuwe Omgevingswet’. De komende implementatie van de Omgevingswet door provincie, ... Lees verder

22-6-2017, Workshop over de sleutelfactor Context

STOWA is druk bezig met de ontwikkeling van de ecologische sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren. Ook aan de sleutelfactor Context wordt hard gewerkt. Watersystemen leveren in Nederland uiteenlopende diensten, zogenaamde ecosysteem... Lees verder

14-6-2017, Symposium 'CSI onder water, toepassing eDNA-technieken in het waterbeheer: fictie of al werkelijkheid?'

Op 14 juni organiseert STOWA een symposium over environmental DNA (eDNA) in het waterbeheer. We bespreken de toepassingen en potenties van veelbelovende eDNA-technieken, u krijgt inzicht in de techniek achter eDNA en via een interactief gesprek tu... Lees verder

1-12-2016, CoP Beheer & Onderhoud over peilbeheer

Peilbeheer is een belangrijk onderdeel van het reguliere beheer & onderhoud van waterlopen. Peilbeheer heeft veel invloed op de kwaliteit, kwantiteit en ecologie in het watersysteem en daarmee ook op de ingelanden. Daarnaast speelt peilbeheer ... Lees verder

15-11-2016, Bijeenkomst Platform Beek- en Rivierherstel en werkgroep Bouwen met Natuur: ‘Planten in de stroom. Kansen voor weerstand?’

In stromende wateren (rivieren en beken) willen we de garantie dat er voldoende water kan worden afgevoerd. Tegelijkertijd willen we meer natuur. Meer natuur betekent meer begroeiing in water en uiterwaarden, maar planten belemmeren juist de afvoe... Lees verder

10-11-2016, EU-projectendag 'Helpt Europa het Nederlandse waterbeheer verder? Resultaten Europese onderzoeksprojecten vertaald naar de Nederlandse praktijk'

Niet alleen in Nederland worstelen we met de uitvoering van de Kaderrichtlijn water. Ook andere lidstaten hebben er moeite mee. Gelukkig staan we er niet alleen voor. De EU financiert een groot aantal onderzoeksprojecten waarin een schat aan kenni... Lees verder

20-9-2016, Symposium 'Laat beken weer stromen door het landschap!'

In het waterbeheer buitelen de opgaven over elkaar heen; veiligheid, waterberging, KRW en Natura 2000 stellen allemaal andere eisen aan het waterbeheer. Vaak loopt het planproces hierdoor vast, bijvoorbeeld omdat er geen overeenstemming is over he... Lees verder

10-3-2016, Cursus Blauwalgen & Waterbeheer

De massale bloei van blauwalgen zorgt jaarlijks voor de nodige overlast in zwemwateren, stadsvijvers en andere oppervlaktewateren. Het gevolg is dat menige zwemwaterlocatie weken achtereen gesloten blijft en wateren langdurig stankoverlast veroorz... Lees verder

27-11-2015, CWE symposium 'Half a century of fundamental and applied wetland ecology'

Op 27 november vindt een speciaal CWE symposium plaats ter gelegenheid van het afscheid van ecologisch onderzoeker prof. dr. Jan Roelofs. Tijdens dit symposium wordt teruggeblikt op vijftig jaar onderzoek naar het ecologisch functioneren van wetla... Lees verder

25-11-2015, Aquatische systemen onder druk: Invloed van klimaatverandering en menselijk handelen

Aquatische systemen onder druk: invloed van klimaatverandering en menselijk handelen. Dat is de titel van het toegepast en wetenschappelijk symposium op 25 en 26 november a.s. in Amsterdam. Het tweedaagse symposium wordt georganiseerd door Amsterd... Lees verder

18-11-2015, Vierdaagse cursus 'Aquatisch ecologische systeemanalyse'

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Dit is geen eenvoudige zaak: het watersysteem is complex en kent vele interacties. E... Lees verder

3-11-2015, Bijeenkomst CoP Beheer en Onderhoud: ‘Bagger verbindt’

Baggeren is een belangrijk onderdeel van het reguliere beheer & onderhoud van waterlopen. Het heeft veel invloed op de functies van het watersysteem (de doorvoer en waterkwaliteit/ecologie) en daarmee ook op de onderhoudskosten. Om goede keuze... Lees verder

24-9-2015, Bijeenkomst 'Herstel van beken en kleine rivieren in Duitsland, Nederland en Vlaanderen'

Op donderdag 24 september a.s. vindt in het Duitse Wesel een gezamenlijke bijeenkomst plaats van het Vissennetwerk en het STOWA Platform Beek- en Rivierherstel. Het thema is 'Herstel van beken en kleine rivieren in Duitsland, Nederland en Vlaa... Lees verder

24-9-2015, Themadag watersysteemanalyse 'Grip op watersystemen, van meten en weten naar begrijpen'

STOWA nodigt u voor de landelijke themadag watersysteemanalyse op donderdag 24 september 2015. Het thema van de dag is “Grip op watersystemen: van meten en weten naar begrijpen”, met als centrale vraag: hoe kunnen we het watersysteem b... Lees verder

22-9-2015, Cursus Natuurvriendelijke oevers

Stichting PostAcademisch Onderwijs organiseert op 22 en 23 september de cursus ‘Natuurvriendelijke oevers’. Dit gebeurt mede op basis van kennis die STOWA de afgelopen jaren hierover heeft laten ontwikkelen. Tijdens de cursus... Lees verder

3-6-2015, Maaibeheer: zwarte bak of groene wildernis? Voorbeelden uit theorie en praktijk en demonstratie maaimachines

Maaien is een belangrijk onderdeel van het reguliere beheer & onderhoud. De wijze waarop het maaibeheer wordt uitgevoerd, heeft veel invloed op de functies van het watersysteem – de doorvoer, de waterkwaliteit en de ecologie – en o... Lees verder

23-4-2015, Kennisdag quaggamosselen

Op 23 april organiseren het Hoogheemraadschap van Rijnland, Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) en STOWA een kennisdag over de quaggamossel in Nederland. Sinds 2009 vindt er een opmerkelijk verschijnsel plaats in een aantal Nederlandse wateren ... Lees verder

16-4-2015, Netwerkmiddag HBO-onderwijs en Aquatische Ecologie

STOWA, de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer en CAH Vilentum organiseren op 16 april 2015 een netwerkbijeenkomst 'HBO-onderwijs en Aquatische Ecologie'. De middag is bedoeld om professionals uit dit veld en HBO-studenten kennis met elkaar te... Lees verder

26-3-2015, Kennismiddag KRW Reeuwijkse en Nieuwkoopse plassen

De afgelopen jaren zijn er grootschalige KRW-projecten uitgevoerd om de waterkwaliteit en ecologie in de Reeuwijkse en Nieuwkoopse plassen te verbeteren. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben hierbij unieke ervaringen opgedaan ... Lees verder

15-1-2015, Derde klankbordgroepbijeenkomst PCLake & PCDitch

Graag willen wij u uitnodigen voor de derde klankbordgroepbijeenkomst van het STOWA Watermozaïekproject: 'Toetsing en verbetering ecologische modellen PCLake en PCDitch aan de hand van praktijktoepassingen'. We vertellen graag wat de ... Lees verder

27-11-2014, Bijeenkomst van het Vissennetwerk: Vismigratie in beken en evaluatievoorzieningen

Op donderdag 27 november houdt het Vissennetwerk, mede-gefinancierd door STOWA, een bijeenkomst over vismigratie in beken. Klik HIER voor meer informatie en aanmelding. Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijee... Lees verder

11-11-2014, Cursus 'Van helder naar troebel en weer terug. Analyse en diagnose van aquatische ecosystemen'

Deze cursus gaat over de analyse en diagnose van aquatische ecosystemen, in het bijzonder stilstaande zoete wateren zoals ondiepe meren, diepe (win)gaten, kanalen en sloten. Een belangrijk deel van de cursus wordt gewijd aan de praktische toepasba... Lees verder

9-10-2014, Symposium ‘Sloten: Ecologisch functioneren en beheer’

Op donderdag 9 oktober organiseren STOWA en de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) een symposium over sloten. De aanleiding vormt het verschijnen van het boek 'Sloten: ecologisch functioneren en beheer'. Het ochtendprogramma bestaat... Lees verder

2-10-2014, Symposium 'Waterkwaliteit op de kaart'

De ontwikkelingen en innovaties binnen het waterkwaliteitsbeheer gaan razendsnel. Het is belangrijk dat de verschillende spelers in dit veld niet het overzicht kwijtraken. Daarom organiseert Koninklijk Nederlands Waternetwerk samen met PBL, RIVM, ... Lees verder

25-9-2014, Bijeenkomst van het Vissennetwerk: vernieuwde KRW-maatlatten en maatregelen

Op donderdag 25 september organiseert het Vissennetwerk, mede-gefinancierd door STOWA, een bijeenkomst over de vernieuwde KRW-maatlatten en maatregelen om de visstand te verbeteren en KRW-visdoelstellingen te halen. Klik HIER voor meer informatie ... Lees verder

18-9-2014, Themadag over waterbalansen en waterkwaliteit, start CoP Waterkwaliteit

Op donderdag 18 september houdt de themagroep Waterkwaliteit van de STOWA Adviesgroep Watersysteemanalyse een themadag over waterbalansen en waterkwaliteit. De dag vormt tevens de start van een Community of Practice Waterkwaliteit. Let o... Lees verder

9-5-2014, Minisymposium morphologische processen in laaglandbeken. Implicaties voor beekherstel

Op 9 mei a.s. vindt in Wageningen een minisymposium plaats over de resultaten van het promotie-onderzoek van Joris Eekhout naar de morphologische processen in laaglandbeken en de implicaties die dit heeft voor de praktijk van beekherstel. Het onde... Lees verder

6-5-2014, Themamiddag Exotische, invasieve oever- en waterplanten

Het bestrijden van exotische, invasieve oever- en waterplanten, zoals Cabomba en Grote Waternavel, vergt vaak een grote inspanning van waterbeheerders. Om de veiligheid en de functionaliteit van waterinfrastructuur te kunnen garanderen, is bestrij... Lees verder

17-4-2014, Platformbijeenkomst Beek- en Rivierherstel: beheer, onderhoud & ecologische kwaliteit

Op donderdag 17 april onderzoekt het Platform Beek- en Rivierherstel in het Watermuseum in Arnhem de relatie tussen beheer, onderhoud en de ecologische kwaliteit van stromende wateren. Het beheer en onderhoud zijn in eerste instantie gericht op ee... Lees verder

14-4-2014, Platformdag Blauwalgen 2014

Op maandag 14 april a.s. vindt de derde bijeenkomst plaats van het Platform Blauwalgen van STOWA. Tijdens deze platformbijeenkomst wordt onder meer aandacht besteed aan de website ‘Beating the Blues’ die onlangs werd gelanceerd. De web... Lees verder

8-4-2014, CoP Hermeandering Beken: vegetatie- en bochtweerstand

In Nederland worden al decennia lang meanders ontworpen en aangelegd. In de planfase wordt daartoe met diverse modellen berekend welke waterpeilen na aanleg verwacht kunnen worden. Onder waterschappers leeft het idee dat het werkelijk optredende p... Lees verder

13-3-2014, Zwemwaterdag Noord-Holland

Op donderdag 13 maart organiseert de provincie Noord-Holland de Zwemwaterdag 2014. In het programma is aandacht voor uiteenlopende actuele onderwerpen, die allen raken aan de dagelijkse taken van waterbeheerders, locatiehouders, handhavers en ande... Lees verder

27-11-2013, Bijeenkomst 'Environmental DNA en monitoring bij waterbeheerders'

Monitoring van de waterkwaliteit en ecologie is een belangrijk onderwerp voor waterschappen. Belangrijke vragen daarbij zijn: kan de monitoring beter en/of goedkoper? Environmental DNA, kortweg eDNA, biedt waterschappen interessante mogelijkheden,... Lees verder

21-6-2013, Getting to the bottom of wetland functioning: the sediment-water interface

Op 21 juni aanstaande organiseert het Centre for Wetland Ecology een bijeenkomst over de interacties tussen water en waterbodem/sediment in wetlands (moerassen, vennen, veenplassen) en de betekenis ervan voor het functioneren van deze wetlands. ... Lees verder

5-6-2013, PCLake-PCDitch

Graag willen wij u uitnodigen voor de Klankbordgroepbijeenkomst van het STOWA Watermozaïek onderzoeksproject: “Toetsing en verbetering ecologische modellen PCLake en PCDitch aan de hand van praktijktoepassingen”. Het project loopt... Lees verder

30-5-2013, Informatiebijeenkomst doelen en maatlatten ‘overige wateren’

Waterbeheerders zijn vanaf 2007 druk in de weer met KRW-oppervlaktewaterlichamen. Deze waterlichamen omvatten niet 100% van het totale watersysteem in Nederland. Een aanzienlijk deel van het oppervlaktewater is geen KRW-oppervlaktewaterlichaam en ... Lees verder

24-4-2013, Toepassing en doorwerking aanpassingen maatlatten KRW-waterlichamen

In het najaar van 2012 zijn verbeteringen en aanpassingen doorgevoerd in de KRW maatlatten voor de natuurlijke watertypen. Dit heeft geleid tot een nieuw referentiedocument. In opdracht van de Werkgroep Ecologische Maatlatten is daarna door een gr... Lees verder

4-4-2013, Voorjaarsbijeenkomst Platform Ecologisch Herstel Meren en Plassen

Op 4 april aanstaande vindt bij Waterschap Brabantse Delta een bijeenkomst plaats van het Platform Ecologisch Herstel Meren en Plassen. Het thema van de bijeenkomst is 'Beheersen van eutrofiëring, leerpunten uit concrete projecten'. T... Lees verder

7-3-2013, Symposium KRW-Verkenner 2.0

Onlangs is een nieuwe versie uitgekomen van de KRW-Verkenner, versie 2.0. Met dit mede door STOWA gefinancierde instrument kan de (kosten)effectiviteit van landelijke en regionale KRW-maatregelen inzichtelijk worden gemaakt. Op 7 maart a.s. wordt tij... Lees verder

11-1-2013, Understanding wetland dynamics: the value of long-term datasets

Link naar programma-informatie Centre for Wetland Ecology  Lees verder

12-12-2012, Watermozaïekdagen 2012: op weg naar mooi, schoon en levend water!

STOWA heeft binnen het kennisprogramma Watermozaïek opmerkelijke onderzoeksresultaten behaald. Op 12 en 13 december 2012 deelde STOWA de tot dan toe behaalde resultaten met de deelnemers aan de WM-dagen 2012. Ook werd vooruit gekeken  na... Lees verder

13-9-2012, Tweede studiedag 'Beekdalbreed Hermeanderen', inclusief excursie naar de Hierdense beek

De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer en STOWA organiseren in het kader van het KRW-innovatieproject Beekdalbreed Hermeanderen voor de tweede keer een studiedag, inclusief excursie. Deze keer staat vooral de rol van dood hout bij hermeandering centraal... Lees verder

6-9-2012, Informatiebijeenkomst aanpassing KRW-maatlatten, 6 september

Binnenkort publiceert STOWA een nieuwe versie van de KRW-maatlatten voor natuurlijke watertypen. Deze versie kent een aantal aanpassingen en enkele nieuwe elementen. De nieuwe maatlatten zijn te gebruiken voor afspraken in de gebiedsprocessen voor... Lees verder

30-8-2012, Informatiebijeenkomst aanpassing KRW-maatlatten, 30 augustus

Binnenkort publiceert STOWA een nieuwe versie van de KRW-maatlatten voor natuurlijke watertypen. Deze versie kent een aantal aanpassingen en enkele nieuwe elementen. De nieuwe maatlatten zijn te gebruiken voor afspraken in de gebiedsprocessen v... Lees verder

12-6-2012, Gentechnieken in het waterbeheer

STOWA, Deltares en TNO houden op 12 juni een bijeenkomst over de groeiende rol van gentechnieken (genomics) in het waterkwaliteitsbeheer. Specifieke kenmerken van genen (DNA-structuren) kunnen worden gebruikt voor het analyseren van processen of org... Lees verder

24-4-2012, Landelijke bijeenkomst KRW Volg- en Stuursysteem (VSS)

Op 24 april aanstaande vindt in Driebergen de tweede landelijke bijeenkomst plaats over het KRW Volg- en Stuursysteem dat STOWA, Het Waterschapshuis en enkele waterschappen, samen met DELTARES en Nelen en Schuurmans ontwikkelen. Dit veelbelov... Lees verder

14-12-2011, Bijeenkomst Platform Beek- en Rivierherstel

Ecologisch herstel van beken en rivieren speelt een belangrijke rol bij het behalen van diverse waterkwaliteitsdoelen. Tijdens de eerste bijeenkomst van het Platform Beek- en Rivierherstel staan vier vragen centraal: hoe hebben we vier decennia be... Lees verder

5-12-2011, Minisymposium 'IJzersuppletie in laagveenplassen'

Het herstel van de waterkwaliteit in laagveenplassen kan ernstig worden gehinderd door het vrijkomen van fosfaat uit de bodem. Een van de oorzaken is het geringe ijzergehalte in de bodem. IJzer kan fosfaat binden. Sinds 2009 experimenteren Waterne... Lees verder

19-9-2011, Themadag Natuurvriendelijke Oevers. Ecologisch succes en uitvoering

Natuurvriendelijke oevers: tot en met 2015 leggen de waterschappen er bijna 2500 kilometer van aan. De kilometers zijn vastgelegd, maar hoe zorgen we voor succesvolle natuurvriendelijke oevers? Natuurvriendelijke oevers worden soms gezien als het ... Lees verder

14-9-2011, Bijeenkomst 'Leidt tijdelijke droogval tot helder water?'

In het KRW-innovatieproject Tijdelijke Droogval als waterkwaliteitsmaatregel wordt beoogd droogval als maatregel op verschillende locaties te testen en de reacties van het watersysteem op deze vorm van beheer zo goed mogelijk te identificeren en te... Lees verder

5-9-2011, Themadag visvriendelijke gemalen

Op 5 september 2011 vindt er in Houten een bijeenkomst plaats in het kader van Visvriendelijke gemalen. In aanwezigheid van technici en ecologen wordt gesproken over de afwegingen die een waterschap maakt om te komen tot een visvriendelijk gemaal.... Lees verder

6-4-2011, Watermozaïeksymposium: De Tussenstand...

Het Watermozaïek kennisprogramma van STOWA onderzoekt de haalbaarheid, betaalbaarheid en effecten van uiteenlopende maatregelen om de ecologische toestand en waterkwaliteit van oppervlaktewateren te verbeteren. De ontwikkelde kennis biedt wat... Lees verder

4-2-2011, Watermozaïek Instituutsdag Universiteit Utrecht

Onderzoekers die zijn verbonden aan het overkoepelende Centre for Wetland Ecology (CWE) van de Universiteit Utrecht presenteren tijdens deze instituutsdag van Watermozaïek de resultaten van eigen onderzoek dat van belang is voor het waterkwal... Lees verder

29-6-2010, Themadag Watermozaïek: een vliegende start van zes mooie KRW-innovatiesubsidieprojecten!

De Watermozaïek themadag op dinsdag 29 juni staat geheel in het teken van de Watermozaïekprojecten die momenteel van start gaan. Na de succesvolle uitslag van de tweede tender van het KRW-innovatieprogramma - waarbij zes van de negen ing... Lees verder

27-1-2010, Watermozaïekcongres over klimaatverandering en aquatische ecosystemen; drivers, effecten, aanpassing

Tussen de tropische dieren en planten van Burgers Zoo in Arnhem zal op 27 en 28 januari 2010 een tweedaagse conferentie plaatsvinden, met als thema klimaatverandering en de effecten op de aquatische ecologie. De eerste dag heeft een internationaal... Lees verder

11-11-2009, Watermozaïek-themadag Vismigratie in Laag Nederland

    Normal.dotm 0 0 1 129 740 tekst en van weeren 6 1 908 12.0 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false ... Lees verder

7-10-2009, Watermozaïek-instituutsdag Wageningen

Op woensdag 7 oktober presenteren onderzoekers van Wageningen Universiteit het onderzoek dat zij doen op het gebied van waterkwaliteitsbeheer. Deze dag biedt waterbeheerders, adviseurs en medewerkers van kennisinstellingen een unieke kans om veel ... Lees verder

1-9-2009, Watermozaïek-themadag Nutriënten

Als u u meer wilt weten over nutriënten, over hun rol binnen het aquatisch ecosysteem en het waterkwaliteitsbeheer én met anderen wilt praten over de aanpak van eutrofiëring, kom dan naar de derde Watermozaïek-themadag. De themadag is, net als het... Lees verder

16-6-2009, Watermozaïek-themadag ecologische instrumenten

STOWA en het Nederlands Platform voor Waterschapsecologen nodigen u van harte uit voor de tweede Watermozaïek-themadag op dinsdag 16 juni in Tiel. Tijdens de dag gaan we dieper in op de (aquatisch) ecologische instrumenten die ecologen en wat... Lees verder

12-5-2009, Watermozaïek-themadag Kroos

De Watermozaïek Themadag Kroos geeft waterbeheerders antwoorden op vragen rond  kroos en kroosbestrijding. De dag is bedoeld als opmaat voor het ontwikkelen van een speciaal kroosprotocol voor waterbeheerders.   De ochtend w... Lees verder

30-3-2009, Watermozaïek-instituutsdag Nijmegen

Op maandag 30 maart organiseert STOWA met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer de eerste instituutsdag in het kader van het Watermozaïek. Tijdens deze dag presenteren de onderzoeksleiders van het Nijmeegse I... Lees verder