Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

eDNA voedselwebanalyses: meer grip op het leven onder water met één enkel watermonster

Terug
Datum: 10-3-2017

De laatste jaren zijn er diverse nieuwe monitoringmethoden ontwikkeld om inzicht te krijgen in de ecologische toestand van een water en aangrijpingspunten te vinden voor het verbeteren van deze toestand. Eén daarvan is eDNA voor voedselwebanalyses. Witteveen+Bos, Datura en zeven waterschappen brengen de komende jaren de meerwaarde in kaart van deze veelbelovende methode. Zij worden daarin ondersteund door STOWA.

Het toepassen van environmental DNA (eDNA)  voor het identificeren van specifieke soorten in het water aan de hand van door hen achtergelaten DNA, is niet nieuw. Maar het toepassen van eDNA voor voedselwebanalyse is dat wel. Het unieke van deze methode is dat via het in het watermonster aanwezige DNA vrijwel het gehele voedselweb wordt blootgelegd, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hiermee krijgen waterbeheerders een compleet beeld van de hoeveelheid eDNA van vissen, algen en zoöplankton, bacteriën en andere 'eukaryoten'. Door de hoeveelheid eDNA te vergelijken met andere samples, kan een beeld verkregen worden van de samenstelling van de biologische gemeenschap.

De opgedane kennis helpt bij het begrijpen hoe het watersysteem ecologisch werkt en wat je kunt doen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De nieuwe methode is naar verwachting ook veel goedkoper dan conventionele bemonsteringsmethoden: zo’n 90%. De eDNA analyses zijn bovendien eenvoudiger, sneller en geven een veel robuuster en vollediger resultaat.

Gefaseerde aanpak
In het meerjarenproject (verwachte looptijd tot 2021) gaan wetenschap en praktijk hand in hand. In het praktijkgerichte spoor wordt de methode beproefd in concrete casussen met praktijkvragen. Hierdoor worden de praktijkvragen beantwoord, maar wordt ook de geldigheid en toepasbaarheid van de techniek getoetst en zo mogelijk verbeterd. Parallel wordt er een wetenschappelijk traject opgezet, waarmee de techniek en de verklarende waarde van de uitkomsten onderzocht en verbeterd worden. Uiteindelijk komt er een gestandaardiseerde methode beschikbaar, die grootschalig kan worden toegepast.

Casussen
Zeven waterbeheerders (Waterschap Brabantse Delta, Waternet, Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier, Waterschap Hunze en Aas, Wetterskip Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta en het Hoogheemraadschap van Delfland) hebben casussen ingebracht met verschillende vragen. Zo is Waterschap Drents Overijsselse Delta benieuwd of via eDNA de ecologische toestand onderscheidend in beeld gebracht kan worden voor een aantal laag belaste plassen in het Natura 2000 gebied de Wieden-Weeribben. Waterschap Hunze en Aa’s wil weten of de techniek ingezet kan worden om de zwemwaterkwaliteit te monitoren op een 10-tal zwemwaterlocaties. Waternet wil graag weten of met deze techniek grip gekregen kan worden op de recente ontwikkelingen in de Molenpolder, waarbij ondergedoken waterplanten zijn verdwenen.

>Meer informatie op de projectpagina