Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Ecologisch functioneren van sloten / PLONS

Terug
Projectcode 443102
Uitvoerders

Wageningen UR, Alterra, STOWA

Thema Ecologie & water
Einddatum 1-7-2010

Nederland is een slotenland bij uitstek. Sloten spelen een belangrijke rol bij onze waterbeheersing, maar zijn tegelijkertijd een rijke bron van natte natuur. Toch weten we nog weinig over de ecologische kwaliteit, het ecologisch functioneren en het ‘zelfreinigend vermogen’ van sloten. Ook is onduidelijk hoe we sloten het best kunnen beheren en onderhouden om de ecologische kwaliteiten te verstevigen. Deze kennis is belangrijk, onder meer voor het nemen van maatregelen om KRW-doelstellingen te halen. Nu baseren waterbeheerders zich hierbij vaak noodgedwongen op aanwezige kennis van meren en plassen, of op de resultaten van kleinschalig praktijkonderzoek. PLONS is een fundamenteel-strategisch onderzoeksproject dat hierin verandering moet brengen. STOWA maakt het onderzoek financieel mede-mogelijk.

Op basis van de huidige kennis kan veelal wel worden aangeven welke maatregelen wel of niet gewenst zijn, de zogenaamde no-regretmaatregelen. Maar de precieze omvang en het concrete resultaat kan alleen op basis van expert judgement worden aangegeven. Daarbij komt dat voor polderwateren een grote set aan mogelijke maatregelen beschikbaar is, omdat emissies, inrichting, beheer en onderhoud met een scala aan ingrepen gestuurd kunnen worden. Waterschappen kunnen daarom niet of  slechts beperkt aangeven wat de optimale combinatie van maatregelen is vanuit kosten en effectiviteit.

Veel polderwateren voldoen nog niet aan de ecologische doelstellingen van de KRW. No-regretmaatregelen zullen zeker voor een verbetering zorgen. Op termijn zal het echter nodig zijn maatregelen nauwkeuriger te onderbouwen, om tegen aanvaardbare (maatschappelijke) kosten en effectief de kwaliteit te verbeteren. Hiervoor is het, net als bij meren en plassen, nodig dat waterbeheerders een totaalinzicht in de werking van het watersysteem hebben en het effect van concrete maatregelen weten.

Het PLONS-onderzoek sluit hier goed bij aan. Het geeft inzicht in:


Het PLONS-onderzoek voorziet in een uitgebreide inventarisatie van de toestand van sloten, in de range van voedselarm tot zeer voedselrijk. Dit levert concrete informatie op over de (actuele) kwaliteit van de poldergebieden. Tegelijkertijd worden binnen PLONS (full-scale) veldexperimenten opgezet met verschillende vormen van inrichting en onderhoud, ondersteund met gerichte proeven op kleinere schaal. Het onderzoek kan daarmee bijdragen aan inzicht in effecten van maatregelen, en het maken van gerichte keuzes voor het beheer.

Op deze website kunt u meer lezen over het onderzoek.

Bij dit project zijn de volgende waterschappen betrokken: Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Zeeuwse Eilanden, Waterschap Groot Salland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Wetterskip Fryslân en Waternet.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas van der Wal van STOWA.