Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Handboek ecohydrologie beken: samenbrengen van beek en landschap

Terug
Projectcode 443.335
Uitvoerders

Arcadis, Bart Reeze Water & Ecologie, Unie van Bosgroepen.

Thema Ecologie & water
Einddatum 1-7-2017

Om te komen tot een effectieve aanpak in het stroomgebiedsherstel is een goede systeemanalyse nodig. Het gaat erom te begrijpen welke processen bijdragen aan het herstel van levensgemeenschappen, zowel in de beek als in het beekdal. In de praktijk blijkt dat het geïntegreerd gebruik van hydrologische en ecologische kennis voor het maken van gebiedsanalyses en het vertalen daarvan naar praktische en concrete beheeradviezen lastig is. De kennis is nu nog gefragmenteerd en het ontbreekt aan een heldere handreiking voor het maken van een goede systeemanalyse.

Met dit project wordt door middel van kennismontage een handreiking gemaakt waarmee kennis en instrumenten uit de hydrologie kunnen bijdragen aan een goede landschapsecologische systeemanalyse, waarbij beken en het omliggende (natte zand)landschap in samenhang worden bekeken. Het gaat om een werkwijze, een mindset, waarbij de focus ligt op het natte zandlandschap en het beekdallandschap. Maar deze werkwijze kan ook in andere delen van Nederland gebruikt worden.
 
Uiteindelijke doel van het project is het ontwikkelen van een handreiking (werkwijze) voor een hydrologische analyse ten behoeve van stroomgebiedsherstel, gebruikmakend van de reeds beschikbare kennis en instrumenten. De handreiking bevat:
·         een analyse van de belangrijkste (hydrologische) processen;
·         concrete (hydrologische) maatregelen in en beheer van het beekdal en andere grondwaterafhankelijke systemen in het stroomgebied.
 
De doelgroep bestaat uit medewerkers van natuurbeheerders, waterschappen, provincies en ingenieursbureaus die herstel- en inrichtingsplannen ontwikkelen. Het gaat zowel om ecologen als hydrologen (ecologen) die hiermee leren kijken naar de hydrologie en vice versa) , grondwaterhydrologen en beekhydrologen, planvormers en monitoringmedewerkers.