Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Klimaatinvloeden op afbraak van veen: gevolgen voor bodemdaling en waterkwaliteit

Terug
Projectcode 443227
Uitvoerders

Universiteit Utrecht, Wageningen UR, Vrije Universiteit

Thema Klimaat & water
Einddatum 1-6-2013

Recent uitgevoerd en nog lopend onderzoek heeft tot doel de bodemdaling te kwantificeren en de effectiviteit van vernieuwende peilbeheermaatregelen te testen, zoals omgekeerde drainage, meer fluctuerend peilbeheer en doorspoelen van waterlichamen. Het doel van dit project is om als aansluiting hierop de gevolgen van toekomstige klimaatverandering in beeld te brengen door een gedegen experimenteel onderzoek uit te voeren naar de snelheid van veenafbraak in relatie tot temperatuur, beschikbaarheid van zuurstof, kwaliteit van het veen, beschikbaarheid van nutriënten en variaties in het zoutgehalte. De resultaten van deze experimenten willen we analyseren tegen het licht van de verwachte klimaatveranderingen en gebruiken bij het voorspellen van effecten op bodemdaling en waterkwaliteit.

Achtergronden

Veenweiden en daarmee verbonden ondiepe wateren beslaan een groot deel van West-Nederland. Waterschappen, provincies en gemeenten staan voor het ontwikkelen van regionale adaptatiestrategieën om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, met name voor wat betreft landbouw, natuur, wonen en drinkwatervoorziening. In het licht van deze verwachte klimaateffecten, moet Nederland ook manieren vinden om aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water te voldoen.

In deze regio zijn de belangrijkste problemen die als gevolg van klimaatverandering verwacht worden:

  1. snellere bodemdaling vanwege versnelde veenafbraak veroorzaakt door hogere temperaturen en hogere zoutgehaltes van het grondwater;
  2. hogere belasting van het oppervlaktewater met nutriënten vanwege veenoxidatie en hogere neerslagpieken;
  3. verergering van eutrofiëringsproblemen door bloei van algen en cyanobacteriën;
  4. toegenomen gezondheidsrisico’s als gevolg van cyanotoxines en schadelijke aquatische protozoa, bacteriën en virussen:
  5. achteruitgang van natuurwaarden vanwege lokaal uitsterven van zeldzame soorten en toename van invasieve niet-inheemse soorten.

Stakeholders in dit project zijn Provincie Utrecht, STOWA, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en KWR Watercycle Research Institute.

Het resultaat

De resultaten van dit project komen beschikbaar in de vorm van een proefschrift en wetenschappelijke publicaties, datasets die gebruikt kunnen worden in voorspellende modellen, alsook ruimtelijke gegevens over verwachte snelheden van bodemdaling en waterkwaliteitseffecten die geëvalueerd kunnen worden in discussies met stakeholders en zo een bijdrage leveren aan regionale adaptatiestrategieën.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Karlijn Brouns van de Universiteit Utrecht.