Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Protocol Monitoring Beekherstel

Terug
Projectcode 443315
Uitvoerders

Ecofide (Bart Reeze) en Waterschap Rijn en IJssel (John Lenssen)

Thema Ecologie & water
Einddatum 1-1-2015

Het protocol monitoring beekherstel is bedoeld als praktische leidraad voor medewerkers van waterschappen en terreinbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de projectmonitoring en/of routinematige monitoring. Het protocol biedt ze een handreiking bij het opstellen van een monitoringplan. Hierbij is aandacht besteed aan de inhoudelijke uitwerking  van het monitoringplan, maar ook aan de inbedding van de monitoring in de planvorming en bij de uitvoering en de nazorg van een herstelproject.

Toelichting

In Nederland worden sinds de jaren negentig van de vorige eeuw herstelprojecten uitgevoerd aan beken. Sommige daarvan zijn succesvol gebleken. Veelal blijft het succes echter achter bij de verwachtingen. Om vast te kunnen stellen of een herstelproject succesvol is geweest, is monitoring nodig. Het blijkt dat de meeste beekherstelprojecten in de praktijk niet gevolgd worden. Na de aanleg verdwijnt vaak de aandacht voor het project. Na overdracht aan de beheerder worden ze als afgerond beschouwd, ook financieel. Van deze projecten kan niet worden vastgesteld of ze succesvol zijn geweest.

Daarnaast blijkt dat ook van de projecten die wel gevolgd worden, het succes nauwelijks vastgesteld kan worden. Een belangrijke schakel blijkt hierbij vaak het ontbreken van helder omschreven projectdoelen. Doelen zijn vaak algemeen en niet specifiek omschreven, waardoor toetsing achteraf nauwelijks mogelijk is. Daarnaast zijn er vaak onvoldoende gegevens van de situatie vóór de ingreep bekend en wordt de monitoring vrij snel na aanleg beëindigd (vaak binnen een periode van 5 jaar).

Ten slotte blijkt het lastig om de resultaten van de projecten die wél gemonitord zijn met elkaar te vergelijken. In de praktijk wordt in vergelijkbare situaties voor een verschillende meetopzet gekozen. Dan blijkt dat de gekozen parameters, meetfrequenties en meetmethoden zodanig te verschillen, dat de resultaten niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Hierdoor is het op dit moment vrijwel onmogelijk om het succes van beekherstelprojecten in Nederland te evalueren en te leren van ervaringen van anderen. (foto: Tongelreep, Brabantse Delta)

Het doel van dit monitoringsprotocol is drieledig:

  • Het stimuleren van waterbeheerders om beekherstelprojecten te monitoren
  • Het begeleiden van waterbeheerders bij het opzetten van een meetopzet van hun beekherstelprojecten
  • Het zoveel mogelijk uniformeren van de meetopzet bij beekherstelprojecten

Het hogere doel van het monitoringprotocol is als volgt:

  • Kennisopbouw over het succes van beekherstelmaatregelen
  • Het verbeteren van de praktijk van het beekherstel in Nederland

Contactpersoon bij STOWA: Bas van der Wal