Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Watervogels & zwemwaterkwaliteit

Terug
Projectcode 443274
Uitvoerders

Alterra, waterschappen

Thema Emissies & diffuse bronnen
Einddatum 1-7-2013

Op veel zwemwaterlocaties worden regelmatig de normen voor fecale bacteriën overschreden. Dikwijls zijn watervogels de (waarschijnlijke) veroorzakers van de deze fecale verontreiniging. Waarom de vogels op de ene locatie meer problemen veroorzaken dan op de andere, is echter vaak niet duidelijk. Er lijkt een verband te bestaan met de aanwezigheid van zwevend stof in het oppervlaktewater. STOWA onderzoekt in dit project de achterliggende oorzaken, zodat waterschappen in de toekomst gerichter maatregelen kunnen nemen ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit.

Achtergronden

Onderzoeksinstituut Alterra heeft in 2010 onderzoek gedaan in de plassen van het Park van Luna (Heerhugowaard) om de processen die hier leiden tot fecale verontreiniging te ontrafelen en om maatregelen te formuleren waarmee natuur en recreatie duurzaam met elkaar worden verbonden. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat hoge concentraties fecale bacteriën (resulterend in overschrijdingen van de zwemwaterkwaliteitsnormen) samengaan met het voorkomen van watervogels i.c.m de aanwezigheid van zwevend stof in de waterkolom.

Het afgeleide doel is dat op basis van dit vergrote inzicht adviezen voor gerichte inrichtings- en beheermaatregelen kunnen worden geformuleerd. Einddoel is dus niet alleen om te komen tot een beter begrip van systemen en relaties, maar ook om handvatten te ontwikkelen voor het treffen van gerichte maatregelen.

Aanpak

In samenwerking met de regionale waterbeheerders worden gedurende het zwemseizoen 2012 in twintig zwemwateren gegevens over vogels, waterplanten, bacteriën, zwevend stof en andere relevante parameters verzameld.

Alterra voert het veldwerk uit naar de aanwezigheid van watervogels (door vogeltellingen op drie dagen voorafgaand aan een E. coli bemonstering) én de aanwezigheid van waterplanten (percentuele bedekking van groeivormen). Het betreffende waterschap meet de fecale bacteriën en zwevend stof gedurende het zwemseizoen.

Alterra voert de eropvolgende analyse uit naar de relatie tussen fecale bacteriën en zwevend stof in samenhang met de aanwezigheid van watervogels en waterplanten. De meetresultaten per locatie worden aan de betreffende waterbeheerder beschikbaar gesteld. De resultaten van het onderzoek worden in een rapportage vastgelegd. Daarnaast zal een bijeenkomst worden georganiseerd waarin de resultaten aan de deelnemende partijen worden gepresenteerd en gezamenlijk vervolgstappen en gerichte maatregelen worden besproken.