Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Ecologisch raamwerk voor aquatische ecosystemen

Terug
Rapportnr 2015-29
ISBN 978.90.5773.703.9
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 21-9-2015

Documenten

Download Bestel

Waterbeheerders investeren in het verbeteren van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren. Deze ecologische kwaliteit wordt uitgedrukt in biologische termen, vooral voor vissen, macrofauna, waterplanten en algen. Het is in dit licht belangrijk dat inzicht bestaat in de factoren die sturend zijn voor de samenstelling van deze levensgemeenschappen in oppervlaktewater.

In het kader van het project 'Ecologisch raamwerk voor aquatische ecosystemen', waarvan dit rapport het sluitstuk vormt, hebben een veertigtal experts deze sturende factoren benoemd en gewogen. Uiteindelijk bleek dat slechts een beperkt aantal factoren werkelijk bepalend zijn voor het welzijn van aquatische levensgemeenschappen. Het project is erin geslaagd de voor de ecologie belangrijke sturende factoren of groepen daarvan te benoemen en veelal ook een relatieve weging mee te geven. Het project is er niet altijd in geslaagd deze factoren ook wetenschappelijk te onderbouwen. Dit verdient aandacht in een vervolg.

Veel beheer- en herstelmaatregelen grijpen direct, maar vaak ook indirect in op de sturende factoren. Kennis van de relatie tussen beheeropties en deze factoren is van groot belang om in het waterbeheer de juiste maatregelen te kunnen definiëren. En, uiteraard, om de maatregelen die niet effectief zijn achterwege te laten. Dit bevordert de doelmatigheid in het waterbeheer.

Veel van de in dit rapport beschreven (technische) kennis is doorgestroomd, of zal doorstomen naar praktisch toepasbare instrumenten en kennisregels die, ook in STOWA-kader, ontwikkeld worden. Hiertoe behoren o.a. de sets van ecologische sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren.