Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Het onderste boven. De waterbodem in ecologisch perspectief

Terug
Rapportnr 2014-30
ISBN 978.90.5773.655.0
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 29-9-2014

Documenten

Download Bestel
Download Bestel

In de waterbodem vinden processen en activiteiten plaats die van doorslaggevende betekenis kunnen zijn voor de kwaliteit van het aquatische ecosysteem, en omgekeerd. De waterbeheerders zijn zich hier meer en meer bewust van. Maar nog lang niet in alle situaties wordt de rol van de waterbodem voldoende in ogenschouw genomen bij het nemen van maatregelen om de (ecologische) waterkwaliteit te verbeteren. Dit doet sterk afbreuk aan de effectiviteit van die maatregelen. De interactie tussen water en waterbodem is namelijk een van de ecologische sleutelfactoren die het succes van ecologische herstelmaatregelen in belangrijke mate bepalen.

STOWA heeft samen met andere partijen  veel onderzoek laten uitvoeren naar de processen in de waterbodem, naar de uitwisseling van stoffen tussen waterbodem en water en naar methoden om deze processen te beïnvloeden. De kennis die hierbij is opgedaan, is gepresenteerd in een flink aantal afzonderlijke rapporten. Om deze kennis toegankelijker te maken voor waterbeheerders en hun adviseurs is deze kennis in dit boekje samengevoegd, herschreven, aangevuld en helder ontsloten.

Dit boekje werpt meer licht op waterbodemproccessen en de invloed ervan op de ecologische kwaliteit van het gehele watersysteem. Daarmee draagt het bij aan een juiste keuze van maatregelen, aan het vergroten van de effectiviteit van maatregelen, en aan het vergroten van de doelmatigheid van het waterbeheer.