Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Publicatie overzicht

Stowa 25-11-2014 Aquatische Ecologie. Functioneren en beheren van zoete en brakke aquatische ecosystemen
Stowa 21-12-2012 Baggernut, maatregelen, baggeren en nutriënten
Stowa 21-12-2012 Beekdalbreed Hermeanderen
Stowa 21-12-2012 Bestrijding blauwalgenoverlast in stadswateren
Stowa 31-12-2012 Bouwstenen van kennis. Factsheets uitkomsten Watermozaïekprojecten 2009-2012
Stowa 6-5-2014 Concept-afwegingskader beheersing invasieve oever- en waterplanten
Stowa 15-12-2012 De Hydrochip: de toekomst van monitoring, monitoring van de toekomst (rapport en folder)
Stowa 24-4-2013 De invloed van watervogels op de bacteriologische zwemwaterkwaliteit
Stowa 16-9-2013 De toepassing van eDNA in de monitoring van waterorganismen
Stowa 3-10-2016 Diergeneesmiddelen en waterkwaliteit
Stowa 27-6-2017 Ecological key factors. A method for setting realistic goals and implementing cost-effective measures for the improvement of ecological water quality
Stowa 21-9-2015 Ecologisch raamwerk voor aquatische ecosystemen
Stowa 12-9-2016 Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit. Hoofdrapport, deelrapporten en rekentools
Stowa 16-11-2015 Ecologische sleutelfactoren in het kort
Stowa 10-9-2015 Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie. Toepassing van de ecologische sleutelfactoren 1, 2 en 3 in de praktijk
Stowa 29-5-2018 Ecologische sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren. Informatiebladen
Stowa 8-12-2015 Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren, een methodiek in ontwikkeling
Stowa 6-6-2014 Ecologische Sleutelfactoren. Begrip van het watersysteem als basis voor beslissingen
Stowa 29-5-2018 Ecosysteemtoestanden voor stilstaande wateren
Stowa 5-4-2018 eDNA metabarcoding vissen
Stowa 6-12-2016 eDNa metabarcoding vissen. Verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoring
Stowa 26-10-2011 Een frisse blik op warmer water. Over de invloed van klimaatverandering op de aquatische ecologie en hoe je de negatieve effecten kunt tegengaan
Stowa 15-1-2015 Eenvoud in samenhang. Het verbinden van waterbeheer en systeemecologie voor duurzaam oppervlaktewaterherstel
Stowa 3-11-2016 Factsheet Quaggamossel
Stowa 21-12-2012 Flexibel peilbeheer, van denken naar doen
Stowa 9-4-2012 Gemalen of vermalen worden? Onderzoek naar de visvriendelijkheid van 26 opvoerwerktuigen, incl. De Gemalenwijzer
Stowa 16-12-2014 Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het water
Stowa 2-7-2015 Goede grond voor een duurzaam watersysteem. Verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishouding
Stowa 9-11-2015 Goede grond: goed voor landbouw, natuur én waterbeheer
Stowa 8-8-2016 'Habitat Suitability', an Ecological Keyfactor in standing waters
Stowa 11-5-2017 Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen
Stowa 1-6-2015 Handboek geomorfologisch beekherstel. Leidraad voor een stapsgewijze en integrale ontwerpaanpak
Stowa 2-8-2013 Handleiding doelafleiding overige wateren (geen KRW-waterlichamen)
Stowa 22-6-2015 Handleiding Monitoring Beekherstel
Stowa 2-4-2014 Handleiding plus instrument AqMaD, Macrofyten (versie 2.1.5, april 2013)
Stowa 19-9-2011 Handreiking Natuurvriendelijke Oevers. Een standplaatsbenadering
Stowa 29-9-2014 Het onderste boven. De waterbodem in ecologisch perspectief
Stowa 27-8-2012 Het Volg- en Stuursysteem: effectiever en doelmatiger waterkwaliteitsbeheer (brochure)
Stowa 12-10-2015 Hotspotanalyse geneesmiddelen
Stowa 17-7-2017 Hydrochip: monitoren van de waterkwaliteit met behulp van DNA. Lekenrapport
Stowa 17-7-2017 Hydrochip: Water quality monitoring using DNA. Layman's report
Stowa 21-12-2012 IJzersuppletie in laagveenplassen
Stowa 17-3-2014 Kennis over kroos
Stowa 25-4-2017 Kennisoverzicht kleinschalige maatregelen in Brabantse beken
Stowa 16-12-2014 Microverontreinigingen in het water. Een overzicht
Stowa 16-5-2012 Milieu- en habitatpreferenties Nederlandse zoetwatermacrofauna
Stowa 8-5-2014 Morfodynamiek van Nederlandse laaglandbeken
Extern 19-12-2013 Onderzoek naar de effectiviteit van de combinatie van twee beheermaatregelen voor rode Amerikaanse rivierkreeften
Stowa 4-1-2016 Optimaliseren onderzoek herinrichting van diepe plassen. Technisch achtergronddocument bij de MCA verondiepen (...)
Stowa 15-12-2014 Overzicht toepassingsmogelijkheden van passive sampling
Stowa 23-1-2017 Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de KRW 2015-2021 (herziene editie 2016)
Stowa 2-8-2013 Referenties en maatlatten voor overige wateren (geen KRW-waterlichamen)
Stowa 9-2-2015 Routekaart voor stroomgebiedsherstel
Stowa 13-10-2014 Sloten. Ecologisch functioneren en beheer
Stowa 3-4-2018 STOWA jaaroverzicht 2017
Stowa 17-7-2012 Systeemdocumentatie van het Volg- en Stuursysteem
Stowa 21-12-2012 Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel. Hoofd- en achtergrondrapport
Stowa 18-4-2014 Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel. Resultaten vervolgmonitoring 2013
Stowa 3-10-2016 Vergelijkende analyse milieu-indicatiewaarden macrofyten
Stowa 5-4-2018 Verkenning van de potentie van metagenomics voor monitoring van waterkwaliteit
Stowa 11-6-2015 Verslag startconferentie Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat
Stowa 6-1-2015 Versnel beekherstel. Natuurlijk aan de slag
Stowa 3-11-2015 Verwijdering van microverontreinigingen uit effluenten van rwzi’s
Stowa 21-12-2012 Vissen zwemmen weer heen en weer
Stowa 21-6-2007 Wat er is, als er water is!
Stowa 16-2-2017 Zicht op structuur