Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

ESF-r7: Bufferzone

 
De sleutelfactor bufferzone heeft betrekking op het landgebruik en het ecologisch functioneren van de strook langs de waterloop. Deze bufferzone is enkele tot tientallen meters breed (beken) of nog breder (uiterwaarden langs rivieren) en bestaat in de natuurlijke situatie grotendeels uit bos (broekbos of ooibos) of (zegge-)moeras. Deze sleutelfactor heeft betrekking op de zogenaamde ‘laterale connectiviteit’, de verbinding tussen water en oever in de breedte.
 
Het functioneren van de waterloop is nauw verbonden met de bufferzone. De bufferzone biedt ruimte voor overtollig water (demping van de afvoerdynamiek) en rivierbegeleidende habitats zoals afgetakte armen, laagtes en uiterwaardwateren. Langs beken is de bufferzone van belang voor beschaduwing en voor de verspreiding van macrofauna in de lengterichting. De omvang en de kwaliteit van de bufferzone wordt vooral beïnvloed door landgebruik, kanalisatie, aantasting en verkleining van de oeverzone (door bedijking en zomerkades) en onderhoud. Daarnaast zijn veranderingen in de afvoerhydrologie van invloed op de overstromingsfrequentie en de omvang van het overstroomde gebied.
 
De bufferzone is direct van invloed op het temperatuurregime en het lichtregime, de aanvoer van organisch materiaal (blad) en de groei van waterplanten in de waterloop. Daarmee is het ook van invloed op de substraatvariatie en het zuurstofregime. Bomen en boomwortels in de oever en ingevallen takken zijn van invloed op het stromingsregime. De bufferzone speelt ook een rol bij het voorkómen van oevererosie en afspoeling van nutriënten naar de waterloop. Buiten de waterloop biedt de bufferzone extra habitats en refugia voor organismen van stromend water (in de overstromingsvlakte: substraatvariatie).
 
MEER INFORMATIE
 
 
 
 
Ecologische Sleutelfactoren voor Stromende Wateren