Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Planning uitwerking ESF’s

STOWA streeft naar uitwerking van de ESF’s vóór 2018. Deze planning stelt waterbeheerders in staat de afgesproken KRW-doelen en bijbehorende maatregelen te evalueren en mogelijk aan te passen voor de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen. Zie ook het H2O-artikel ‘Keuze van KRW-doelen en maatregelen: het moet en kan beter’. De uitwerking van de ESF’s zal praktisch zijn en gebaseerd zijn op de kennis die nu beschikbaar is. Het doorontwikkelen van de sleutelfactoren op basis van nieuwe kennis is een proces dat door zal blijven gaan.

Op dit moment (voorjaar 2017) kunnen 'grove' systeemanalyse met de ESF’s al worden uitgevoerd, op basis van de nu beschikbare kennis en gegevens. STOWA maakt een overzicht van de benodigde input voor een systeemanalyse via de ESF-methodiek. Dit overzicht zal steeds beter kunnen worden ingevuld naarmate de uitwerking van de ESF’s vordert.

Planning ESF’s voor stilstaande wateren

ESF Productiviteit water, Lichtklimaat en Productiviteit bodem  (m1, m2 en m3):
Deze sleutelfactoren zijn ontsloten. Klik HIER voor bijbehorende publicatie. Er wordt op dit moment een helpdesk opgezet voor vragen met betrekking tot PCLake en PCDitch. Ook wordt een handleiding geschreven over deze modellen.

ESF Habitatgeschiktheid (m4):
Een consortium bestaande uit Tauw, Witteveen+Bos en NIOO/KNAW is bezig met de uitwerking van deze sleutelfactor. Eerst vindt een verkenning plaats om te komen tot richtwaarden. Daarna vindt aan de hand van de richtwaarden uitwerking van de tool plaats. Tegelijkertijd gaan er twee pilots lopen. De planning is dat de ESF mei 2017 wordt opgeleverd.

ESF Verspreiding (m5):
Aan deze sleutelfactor wordt gewerkt door Bureau Waardenburg, Universiteit Utrecht en Dactylis. In februari 2017 zal het plan van aanpak klaar zijn en zal de uitwerking starten. Er wordt geprobeerd met ESF Verspreiding aan te sluiten op de indeling in functionele groepen die ESF Habitatgeschiktheid gebruikt. De mensen die bezig zijn met ESF Verspreiding en EFS Habitatgeschiktheid gaan elkaar uitnodigen voor wederzijdse bijeenkomsten, zodat ze op de hoogte blijven van elkaars vorderingen. De planning is dat de ESF het tweede kwartaal van 2017 beschikbaar komt.

ESF Verwijdering (m6):
Eind 2016 zijn bureaus aangeschreven om een visie op te stellen. Witteveen+Bos en TAUW hebben de opdracht gekregen. Zij werken op dit moment aan een Plan van Aanpak en gaan een consortium samenstellen voor uitwerking van de sleutelfactor. De planning is dat de ESF in de tweede helft van 2017 beschikbaar komt.

ESF Organische belasting (m7):
Het Plan van Aanpak voor de uitwerking van deze ESF is opgesteld en een consortium (bestaande uit Witteveen+Bos, Partners 4 Urban Water, Deltares en Ecofide) zijn begin 2017 gestart met de uitwerking. De planning is dat de ESF in het derde kwartaal van 2017 gereed is.

ESF Toxiciteit (m8):
Deze ESF is ontsloten. Klik HIER. In de loop van het jaar zal aandacht worden besteed aan de implementatie van deze tool bij de waterschappen.

SF Context (m9):
De uitwerking is in december gestart door het gekozen consortium (Universiteit Leiden, Universiteit Antwerpen, b&d Natuuradvies en DUO-advies). Op dit moment wordt gewerkt aan een verkenning van indicatoren die geschikt zouden kunnen zijn om in de tool te verwerken. De planning is dat de sleutelfactor medio 2017 klaar is.


Planning ESF’s voor stromende wateren

Steven Verbeek van STOWA doet de uitwerking van de ESF's voor stromende wateren op basis van bestaande kennis. Dit gebeurt samen met relevante partners.

ESF Hydromorfologie/morfodynamiek (werkpakket van ESF Afvoerdynamiek (r1), Grondwater (r2), ESF Natte doornede (r6), ESF Stagnatie (r9) en een deel van ESF Waterplanten (r8) (weerstand)):
In februari 2017 heeft RoyalHaskoningDHV een Plan van Aanpak opgeleverd. Op basis van dit Plan van Aanpak wordt een consortium samengesteld dat deze sleutelfactoren gaat uitwerken. De verwachting is dat deze sleutelfactor het vierde  kwartaal van 2017 gereed is.

ESF Waterplanten en oeverzone (werkpakket van ESF bufferzone (r7) en een deel van ESF waterplanten (r8)):
Begin 2017 is aan een aantal bureau's gevraagd een visie op te stellen voor dit werkpakket van twee sleutelfactoren. Eind maart wordt een opdrachtnemer gekozen en zal een plan van aanpak worden opgesteld. Hierna wordt een consortium sameengesteld dat op basis van dit Plan van aanpak start met de uitwerking van de sleutelfactoren. De planning is dat de ESF in het derde kwartaal van 2017 beschikbaar komt.

ESF Continuïteit (r3):
STOWA stelt hiervoor zelf een plan van aanpak op. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt besloten tot uitbesteding of tot het zelf uitwerken van deze sleutelfactor. Naar verwachting wordt deze ESF het derde kwartaal van 2017 opgeleverd.

ESF Toxiciteit (r5):
De ESF Toxiciteit voor stromende wateren is gelijk aan ESF Toxiciteit voor stilstaande wateren. Deze is gereed. Klik HIER. In de loop van 2017 zal aandacht worden besteed aan de implementatie van deze tool bij de waterschappen.

ESF Belasting (r4):
Deze sleutelfactor is vrijwel gelijk aan ESF Organische Belasting voor stilstaande wateren. Daarom is Witteveen+Bos gevraagd een visie op te stellen om de opdracht voor de ontwikkeling van sleutelfactor belasting voor stilstaande wateren uit te breiden met de belasting voor stromende wateren. De verwachting is dat de ESF medio 2017 wordt opgeleverd.

SF 10 Context (r10):
Sleutelfactor Context voor stromende wateren is gelijk aan SF 9 Context stilstaande wateren. De uitwerking is eind 2016 gestart door het gekozen consortium (Universiteit Leiden, Universiteit Antwerpen, b&d Natuuradvies en DUO-advies). Er wordt gewerkt aan een verkenning van indicatoren die geschikt zouden kunnen zijn om in de tool te verwerken. De planning is dat de sleutelfactor medio 2017 klaar is.