Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Planning uitwerking ESF’s (update najaar 2017)

STOWA streeft naar uitwerking van de ESF’s vóór 2018. Deze planning stelt waterbeheerders in staat de afgesproken KRW-doelen en bijbehorende maatregelen te evalueren en mogelijk aan te passen voor de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen. Zie ook het H2O-artikel ‘Keuze van KRW-doelen en maatregelen: het moet en kan beter’. De uitwerking van de ESF’s zal praktisch zijn en gebaseerd zijn op de kennis die nu beschikbaar is. Het doorontwikkelen van de sleutelfactoren op basis van nieuwe kennis is een proces dat door zal blijven gaan.

Op dit moment (najaar 2017) kunnen 'grove' systeemanalyse met de ESF’s al worden uitgevoerd, op basis van de nu beschikbare kennis en gegevens. Daarnaast heeft STOWA een overzicht gemaakt van de benodigde input voor een systeemanalyse via de ESF-methodiek. Dit overzicht zal steeds beter kunnen worden ingevuld naarmate de uitwerking van de ESF’s vordert.


Planning ESF’s voor stilstaande wateren 

ESF Productiviteit water, Lichtklimaat en Productiviteit bodem  (m1, m2 en m3):
Deze sleutelfactoren zijn ontsloten. Klik HIER voor bijbehorende publicatie. Er is in 2017 een helpdesk opgezet voor vragen met betrekking tot PCLake en PCDitch. Ook is een handleiding geschreven over deze modellen.

ESF Habitatgeschiktheid (m4): 
Een consortium bestaande uit Tauw, Witteveen+Bos en NIOO/KNAW is bezig met de uitwerking van deze sleutelfactor. Na een eerste verkenning om te komen tot richtwaarden, is het project inmiddels in de eindfase beland.  Er is voor een aanpak gekozen die gebaseerd is op Ecosysteemtoestanden (onder invloed van welke sleutelfactor slaat de ene Ecosysteemtoestand om in een andere).  Voor ESF Habitatgeschiktheid zijn de onderliggende structuurparameters nader gespecificeerd. Er is een tool gebouwd, die in concept gereed is (gepresenteerd in de BC van juli), waarin deze informatie naar voren komt. In oktober wordt een begeleidend rapport opgeleverd. Er wordt geprobeerd met ESF Verspreiding aan te sluiten op de indeling in functionele groepen die ESF Habitatgeschiktheid gebruikt.

ESF Verspreiding (m5):
Aan deze sleutelfactor wordt gewerkt door Bureau Waardenburg, Universiteit Utrecht en Dactylis. In februari 2017 is een plan van aanpak ontwikkeld en is de uitwerking gestart. Deze uitwerking is nu in volle gang. Er wordt gewerkt aan het definiëren van functionele groepen met vergelijkbare verspreidingskenmerken. Hierbij wordt waar mogelijk aangesloten bij de functionele groepen die ESF Habitatkwaliteit gebruikt.  De planning is dat de ESF het vierde kwartaal van 2017 beschikbaar komt.

ESF Verwijdering (m6):
 Het opstellen van de ESF Verwijdering heeft enige vertraging opgelopen. Het NIOO werkt op dit moment samen met Roelf Pot aan een Plan van Aanpak. Leden van het consortium zijn ook betrokken bij de uitwerking van ESF Stromende wateren en PCLake/PCDitch, waardoor een inhoudelijk eenduidige aanpak is gewaarborgd. De effecten van maaien, graas en baggeren worden uitgewerkt in fase 1. In Fase 2 wordt er een link gelegd met PCLake/PCDitch. De verwachting is dat deze ESF het eerste kwartaal van 2018 wordt opgeleverd.

ESF Organische belasting (m7): 
Het Plan van Aanpak voor de uitwerking van deze ESF is opgesteld en een consortium (bestaande uit Witteveen+Bos, Partners 4 Urban Water, Deltares en Ecofide) zijn begin 2017 gestart met de uitwerking. Het project wordt in 4 fases uitgewerkt. Fase 1, de probleemanalyse, is afgerond. Voor fase 2, de quick-scan, zodat een waterbeheerder makkelijk zelf in het veld kan constateren of er wel of niet aanleiding is om zuurstof verder in beeld te brengen, is er in concept een instrument gereed. Aan fase 3, het bepalen van grenswaarden, wordt op dit moment gewerkt, evenals aan fase 4, de complexere modellen. Daarnaast starten binnenkort een aantal praktijkcases.
De planning is dat de ESF in het vierde kwartaal van 2017 gereed is.

ESF Toxiciteit (m8): 
Deze ESF is ontsloten. Klik HIER. In de loop van het jaar zal aandacht worden besteed aan de implementatie van deze tool bij de waterschappen.

SF Context (m9): 
De uitwerking is in december gestart door het gekozen consortium (Universiteit Leiden, Universiteit Antwerpen, b&d Natuuradvies en DUO-advies). Na een verkenning van indicatoren die geschikt zouden kunnen zijn om in de tool te verwerken is in juni gestart met een aantal casestudies bij 3-4 waterbeheerders om het instrument te toetsen. Deze worden nu bij de waterschappen verder uitgewerkt. In de eerstvolgende BC (eind oktober) wordt een concept tool besproken. De planning is dat de sleutelfactor eind 2017 klaar is.

 

Planning ESF’s voor stromende wateren

Steven Verbeek van STOWA doet de uitwerking van de ESF's voor stromende wateren op basis van bestaande kennis. Dit gebeurt samen met relevante partners.

ESF Hydromorfologie/morfodynamiek (werkpakket van ESF Afvoerdynamiek (r1), Grondwater (r2), ESF Natte doornede (r6), ESF Stagnatie (r9) en een deel van ESF Waterplanten (r8) (weerstand)):
Afvoerdynamiek (waaronder grondwater en stagnatie) wordt in samenhang met natte doorsnede uitgewerkt door Bart Reeze en LWRO, in samenwerking met de andere uitvoerders van ESF-r. Samen met de overige projecten is de basale werking (belangrijkste sturende zaken) van stromende wateren vastgelegd in een schema. Dit schema is voor alle ESF's uitgangspunt voor focus van de betreffende ESF. Een quick-scan voor een analyse met de ESF's voor stromend water is in concept gereed. Daarnaast hebben de uitvoerders van dit project een interviewronde gedaan naar kennis en tools. Deze is gereed. De planning is dat de sleutelfactor in maart 2018 klaar is.

ESF Waterplanten en oeverzone (werkpakket van ESF bufferzone (r7) en een deel van ESF waterplanten (r8)): 
Samen met de overige projecten is de basale werking (belangrijkste sturende zaken) van stromende wateren vastgelegd in een schema. Dit schema is voor alle ESF's uitgangspunt voor focus van de betreffende ESF. Deze sleutelfactor wordt uitgewerkt door Bureau Waardenburg, in samenwerking met de andere uitvoerders van ESF-r. Een quick-scan voor een analyse met de ESF's voor stromend water is in concept gereed.

De weerstand van waterplanten wordt meegenomen in de uitwerking van de hydrologie en morfologie. Maart 2018 wordt de sleutelfactor opgeleverd.

ESF Continuïteit (r3): 
Bureau Waardenburg, Universiteit Utrecht en Dactylis werken, in samenwerking met de andere uitvoerders van ESF-r, deze sleutelfactor uit. Samen met de overige projecten is de basale werking (belangrijkste sturende zaken) van stromende wateren vastgelegd in een schema. Dit schema is voor alle ESF's uitgangspunt voor focus van de betreffende ESF. Een quick-scan voor een analyse met de ESF's voor stromend water is in concept gereed.

ESF Toxiciteit (r5):
De ESF Toxiciteit voor stromende wateren is gelijk aan ESF Toxiciteit voor stilstaande wateren. Deze is gereed. Klik HIER. In de loop van 2017 zal aandacht worden besteed aan de implementatie van deze tool bij de waterschappen.

ESF Belasting (r4): 
Deze sleutelfactor is vrijwel gelijk aan ESF Organische Belasting voor stilstaande wateren. Er wordt dan ook zoveel mogelijk aangehaakt bij de stilstaande wateren, die Witteveen+Bos ook uitvoert. Samen met de overige projecten is de basale werking (belangrijkste sturende zaken) van stromende wateren vastgelegd in een schema. Dit schema is voor alle ESF's uitgangspunt voor focus van de betreffende ESF.

Een quick-scan voor een analyse met de ESF's voor stromend water is in concept gereed.
De verwachting is dat de ESF in maart 2018 wordt opgeleverd.

SF 10 Context (r10):
Sleutelfactor Context voor stromende wateren is gelijk aan SF 9 Context stilstaande wateren. De uitwerking is eind 2016 gestart door het gekozen consortium (Universiteit Leiden, Universiteit Antwerpen, b&d Natuuradvies en DUO-advies). Na een verkenning van indicatoren die geschikt zouden kunnen zijn om in de tool te verwerken is in juni gestart met een aantal casestudies bij 3-4 waterbeheerders om het instrument te toetsen. Deze worden nu bij de waterschappen verder uitgewerkt. In de eerstvolgende BC (eind oktober) wordt een concept tool besproken. De planning is dat de sleutelfactor eind 2017 klaar is.