Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

SF-r10: Context

 
Beken, beekdalen, rivieren en uiterwaarden in Nederland vervullen uiteenlopende functies. Denk aan de aan- en afvoer van water voor de landbouw, scheepvaart, beleving van de omgeving door mensen, het mogelijk maken van recreatie en het waarborgen voor veiligheid tegen overstromingen (STOWA, 2014). Daarnaast vormen ze een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland; vele beekdalen en grote rivieren zijn bovendien beschermd onder Natura 2000.
 
De sleutelfactoren maken inzichtelijk welke voorwaarden van belang zijn, zodat een beek- of riviersysteem de gewenste ecologische kwaliteit kan bereiken. Daarnaast vormen ze het vertrekpunt om te bepalen met welke maatregelen de ecologische kwaliteit kan worden verbeterd. Echter: welke (ecologische) doelen uiteindelijk worden nagestreefd en welke maatregelen daarvoor genomen worden, hangt af van de uitkomst van een afweging tussen de verschillende functies die een bepaald watersysteem vervullen. De tiende sleutelfactor brengt zodoende synergie en tegenstrijdigheden en noodzaak tot het maken van keuzes in de bredere context van alle andere functies van een watersysteem in beeld (STOWA, 2014).
 
Sleutelfactor 10 tevens is de koppeling met systeemanalyses op andere beleidsterreinen van de waterbeheerders (en anderen). Ook in de waterketen en het waterkwantiteitsbeheer kan een vergelijkbare systeemanalyse leiden tot betere doelen en efficiëntere maatregelen. Via sleutelfactor 10, de context, wordt een relatie gelegd met de belangenafweging op een hoger niveau. Het zet waterschapsbesturen aan tot het maken van een meer integrale afweging van doelen en daarmee tot het effectiever inzetten van middelen (STOWA, 2014).
 
MEER INFORMATIE
 
STOWA 2018-31  Rapportage SF Context
 
 
 
Ecologische Sleutelfactoren voor Stromende Wateren